HASCO GROUP ORGANIZATION CHART

(Pursuant to the Decision number 42/2019/QĐ-HASCO issued on Nov. 01, 2019)

Hội đồng quản trị: Board of Directors

Tổng Giám đốc: Chief Executive Officer

Các Phó TGĐ: Deputy Executive Officers

Ban hành chính nhân sự: Administration and Personnel Division

Ban truyền thông: Communication Division

Ban Marketing: Marketing Division

Ban kiến trúc: Architecture Division

Ban xây dựng: Construction Division

Ban kinh doanh: Sales Division

– Phòng kinh doanh: Sales Department

– Phòng chăm sóc khách hàng: Customer Services Department

Ban nghiên cứu và phát triển: R&D Division

Ban Đầu tư: Investment Division

Ban Pháp chế: Legal Division

– Phòng Tư vấn và kiểm soát pháp lý: Consulting and Legal management Department

– Phòng Giải quyết khiếu nại: Complaint management Department

Ban Thư ký: Secretary Division

Ban Dự án: Project management Division

– Phòng quản lý thi công: Construction management Department

– Phòng Đấu thầu: Bidding Department

– Phòng vật tư: Supplies Department

– Phòng phát triển dự án: Project Development Department

Ban Tài chính: Finance Division

Ban Kế toán: Accounting Division

Văn phòng đại diện: Representative offices

Công ty thành viên: Subsidiaries